Søk i denne bloggen

onsdag, oktober 15, 2014

Daglig fysisk aktivitet i skolen


Onsdag 8. oktober arrangerte Drammen Arbeiderparti åpent møte om idrett, oppvekst og skole. Hensikten med møtet var å få innspill til vårt videre arbeid i programkomiteene. Den røde tråden var fysisk aktivitet i skolen.

Vi var så heldige å ha doktor Geir Kåre Resaland som innleder. Han er ekspert på fysisk aktivitet i skolen og har lang erfaring med implementering av 60 minutters daglig fysisk aktivitet i skolen. Han understreket blant annet viktigheten av å forankre dette i skolene. Det er vi enig i. Drammen Ap skal sørge for at lærerne tas med på laget og opplever eierskap til denne saken gjennom spennende og lærerike foredrag og seminarer både på kunnskapsbasen «Norges beste skole» og ute på skolene.

Daglig fysisk aktivitet i skolen må bli en plikt for skolene og en rett for elevene. Skolen er nødt til å ta et folkehelse-ansvar, mener Resaland. Omfattende internasjonal og nasjonal forskning viser at elever både lærer mer og oppnår bedre helse gjennom daglig fysisk aktivitet i fagene. Det lønner seg å flytte fokuset fra klasserommet ut til skolegården i større grad enn i dag. Barn lærer ulikt og vi vet at når kroppen er aktiv vil den være mer klar for læring.

Et viktig poeng i Resalands foredrag var at fysisk aktivitet-timene må brukes til å repetere det eleven har lært tidligere. Slik oppnår man den beste kombinasjonen av aktivitet og læring. For eksempel har elevene jobbet med gangetabellen i klassen. To-tre uker etterpå går de ut i skolegården og stiller opp i grupper på tre og tre. Læreren har tre poster på 40 meters avstand fra elevene: ja/nei/vet ikke. Læreren sier «sju ganger sju er 48». Så snakker gruppene sammen og løper seg til riktig post. Slik oppnår man den beste kombinasjonen av aktivitet og læring.

For øvrig var det appeller ved idrettsrådet og Utdanningsforbundet på dette åpne møtet. De understreket blant annet viktigheten av å sikre nødvendige utearealer og å sørge for å ikke glemme de psykiske aspektene ved læring i denne satsningen. Begge punktene er vi glade for å bli minnet på. Dette er punkter Drammen Ap har vært og er opptatt av. Vi har fremmet forslag vedrørende utearealer men blitt stemt ned. Og vi har fulgt opp helsesøstertilbudet i Drammen kommune, noe som ennå ikke er godt nok.

Vi i Drammen Ap skal følge opp rådene og innspillene som de oppmøtte kom med på møtet. Vi skal sørge for lokal forankring, økt kompetanse på temaet og gode utearealer. Vi skal stå på for at Drammen kommune kan bli Norges første kommune som gjennomfører 60 minutters daglig fysisk aktivitet i sine skoler. I dette arbeidet må vi se til Trudvang skule i Sogndal og Sylling skole i Lier som har blitt framhevet som forbildene.

Publisert i Drammens Tidende 15. oktober 2014. Skrevet sammen med Nicoline Bjerge Schie.

lørdag, oktober 04, 2014

Veien til fysisk aktivitet i skolen


I det første bystyremøtet etter sommerferien ble det en aldri så liten konkurranse om hvem som skal ha æren for at Drammen kommune endelig har bestemt seg for å gjennomføre 60 minutters daglig fysisk aktivitet i skolen: Høyre eller Arbeiderpartiet. Vi startet med å være rause overfor Høyre, slik gruppeleder Bauman så fint påpekte tidligere i møtet at politikere måtte være. Vi sa vi var glade for at det endelig er tverrpolitisk enighet om saken og påpekte samtidig at vi i Ap hadde jobbet lenge for å få gjennom dette.

Men leder for komite for oppvekst og utdanning, Elisabeth Lindberg, fikk siste ordet og skulle ha seg frabedt at Ap skulle ha æren for en så viktig skolesak. Det er merkverdig, for det var Drammen Ap som i april 2013 stilte spørsmål ved skolenes utearealer til bruk for fysisk aktivitet. Vi hadde et leserinnlegg i Byavisa 17. april hvor vi skrev «For å sikre at drammenslærerne tar fokuset på fysisk aktivitet på alvor, ønsker Drammen Ap at lærerne forplikter seg til å ta i bruk fysisk aktivitet som en del av undervisningen. Dette kan gjøre både inne og ute. Det er derfor nødvendig med gode utearealer som stimulerer til lek, læring og aktivitet.»

Det var også Drammen Ap som i komitemøtet 7. mai 2013 fremmet forslag om at 60 minutters daglig fysisk aktivitet SKAL innarbeides i kommunens «Norges beste skole»-satsning, etter anbefalinger både fra forrige regjering og Helsedirektoratet. Dette ble nedstemt av Høyre og samarbeidspartiene. Samtidig gikk Høyres varaordfører Tove Paule ut i media og mente at fysisk aktivitet ikke er skolens ansvar! Likevel går Høyre uforskammet opp på talerstolen i bystyret nå og påberoper seg æren for at fysisk aktivitet endelig SKAL gjennomføres.

Vi fulgte opp vårt langvarige arbeid med denne saken i bystyremøtet og fremmet følgende to punkter som også ble nedstemt:

- For å legge til rette for gjennomføring av en times fysisk aktivitet må skolenes uteområder være tilfredsstillende. Investeringsmidler til oppgraderinger ses på og innarbeides i økonomiplan for 2015-2018. - Det ses på samarbeidsmodeller sammen med idretten, med et mål om å dra nytte av andre yrkesgruppers kompetanse ved gjennomføring av en times daglig fysisk aktivitet. Det legges også frem en plan for å heve kompetansen blant lærere som skal arbeide med fysisk aktivitet.

Dette viser at vi følger opp vårt langvarige arbeid. Vi er opptatt av at anleggssituasjonen må løftes i bydelene. Og vi er opptatt av samarbeid med idretten om gjennomføring av fysisk aktivitet-saken i skolen.

Vi er derimot ikke opptatt av politisk spill slik Høyre er. Takket være press fra byens idrettsmiljø og Ap blir denne saken en realitet nå.

Publisert i Drammens Tidende, Dagsavisen Fremtiden og Byavisa 1. oktober 2014. Skrevet sammen med Nicoline Bjerge Schie.