Søk i denne bloggen

søndag, januar 17, 2016

Uheldig utspill om morsmålsundervisning


Bildet fra dt.no

Nylig kunne vi lese et større oppslag i Drammens Tidende om at Ana Maria Silva-Harper følte sønnen ble mer utsatt for mobbing ved at han ble tatt ut av den ordinære klassen for å få morsmåls¬undervisning. Hun «ber innvandrerforeldre tenke seg om når de tar valg på vegne av barna sine». Hvor utbredt er denne følelsen? Hva skyldes den mobbinga? Snakkes det om morsmålets betydning for språkutvikling med elevene – også majoritetselevene? Ett av de beste tiltakene mot mobbing er å snakke nettopp om mobbing. Man må tørre å ta opp temaet. Man må tørre å ta opp eventuelle årsaker. Plutselig kan eleven som må forlate fellesskapet til fordel for et mindre fellesskap utarte seg som en ressurs. En som ruster opp sin flerspråklighet, heller enn å legge lokk på den eller være flau over den.

Jeg har dårlig kjennskap til hva Minoritetsrådet driver med, men navnet tilsier at de jobber i favør av spørsmål knytta til minoriteter, ikke i disfavør av dem. Silva-Harper er leder for dette rådet. Det negative budskapet om morsmålsopplæring som kom fram i oppslaget var oppsiktsvekkende og meget uheldig fra et faglig ståsted. Dette er et av de minst kontroversielle temaene vi har i andrespråksforskninga, og hvor man kan tillate seg å være ganske bastant i konklusjonene. Derfor skal jeg, med utgangspunkt i en artikkel av kanskje verdens fremste forsker på feltet, professor Jim Cummins, oppsummere dette feltet:

- Tospråklighet har positive effekter på barns språklige utvikling og deres utvikling i skoleløpet. Mer enn 200 forskningsstudier de siste 40 årene bekrefter dette. Den som utvikler sin tospråklighet fra barneskolealder utvikler ikke bare sitt språk og metaspråk, men blir også bedre til å kognitivt prosessere informasjon bedre enn de som ikke utvikler tospråklighet i tidlig alder.

- Barns kompetanse i morsmålet er en sterk indikator på deres andrespråksutvikling.
Barn som kommer til skolen med sterk morsmålskompetanse gjør det bedre i ferdigheter som forutsetter andrespråkskompetanse (i dette tilfellet norsk). Barns ferdigheter i morsmål har overføringsverdi til andre språk og vise versa. Slik vil språkene styrke hverandre.

- Å bruke tid på å lære seg morsmålet på skolen går ikke på bekostning av å lære seg majoritetsspråket (i dette tilfellet norsk). Tvert imot viser forskning det motsatte. Når barn har lært et begrep på morsmålet, så må ikke begrepet læres på nytt igjen på majoritetsspråket. Har du lært deg hva en bok er, vil du ikke trenge å lære begrepet på nytt på det nye språket, men du lærer deg ordet ‘bok’. Du lærer det ordets skrive- og uttalemåte, men begrepet har du fra morsmålet. Da fester du ordet til det begrepet du allerede kan. Slik vil morsmålet kunne støtte innlæring av majoritetsspråket.

- Barns morsmål er skjørt og blir lett borte i tidlig skolealder. Dersom ikke morsmålet holdes ved like i familien, i lokalsamfunn og på skolen, vil det kunne forsvinne på 2-3 år for barn i tidlig skolealder. De vil fortsette å forstå morsmålet, men vil svare tilbake på majoritetsspråket (norsk) når de svarer foreldre, venner og søsken. Ergo er det viktig å styrke morsmålet i tidlig alder.

- Å avvise et barns språk på skolen er å avvise barnet. Beskjeden man gir til barn når man ikke verdsetter og prioriterer morsmålsundervisning, er «legg igjen ditt språk og kultur før du kommer inn på skolen her». Når man føler at identiteten avvises på den måten, blir terskelen for å delta og føle seg inkludert høyere. Det holder ikke at lærere bare sier det er viktig med flerspråklighet; de må vise det i praksis. De må be elever skrive på morsmål og på norsk, lage plakater og henge dem opp på begge språk, bidra til et klassemiljø som i praksis verdsetter HELE barnets språklige og kulturelle erfaringer.

Publisert i Drammens Tidende mandag 18. januar 2016

lørdag, januar 02, 2016

Arbeiderpartiets farlige flørt med de blåblå


Bildet fra medium.com

Vi er som kjent vitne til den verste flyktningkrisa siden 2. verdenskrig. Dette er en krise som The Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL) har skapt, men ISIL oppstod ikke fra ingenting. Det er mange årsaker til at ISIL har klart å bli det den har blitt. Ett av bidragene til at ISIL har klart å operere slik de har gjort, er det maktvakuumet vestlige land klarte å skape etter krigføringa i Irak. Det var en illegitim krigføring som daværende statsminister i Storbritannia, Tony Blair, faktisk beklaga offentlig. Hundretusener av sivile ble drept. Nå som ISIL er blitt et faktum og millioner av mennesker er på flukt fra deres herjinger, er spørsmålet hvor mange Norge skal ta imot. Dette er mennesker som flykter for livene sine. Det er bare 10% av flyktningene som flykter til Europa. Resten har flykta til nærområdene og får hjelp fra blant andre Norge.

Men spørsmålet vi må ta stilling til og som har skapt de mest intense debattene i 2015 har vært hvor mange vi skal ta imot. Som en del av dette hører det med å ta stilling til hvordan prosessene med mottak skal være. Seks partier, inkludert Arbeiderpartiet, gikk sammen om å inngå det såkalte asylforliket i november 2015. Deretter kom høringsnotatet fra den nye innvandrings- og integreringsministeren, Sylvi Listhaug (Frp). Notatet skal være en oppfølging av asylforliket, men i realiteten bærer det preg av å være et Frp-notat. Det var dette som fikk to av de partiene som var med i asylforliket til å reagere, nemlig V og Krf. Navnet på høringsnotatet taler for seg selv: «Høring med forslag til en rekke tiltak for å stramme inn og gjøre det mindre attraktivt å søke asyl i Norge.»

Nestleder i landets største parti, Trond Giske (Ap), responderte med at «Regjeringens forslag til innstramninger i asylpolitikken er i stor grad en videreføring av politikken som har vært ført i Norge lenge med en streng og rettferdig asylpolitikk, samt asylforliket i Stortinget før jul.» Altså skiller de borgerlige samarbeidspartiene/støttepartiene (V og Krf) lag med Ap når det gjelder hvorvidt høringsnotatet er i henhold til asylforliket. Den blåblå regjeringa trenger ikke støtte fra V og Krf dersom Ap støtter forslagene.

Det er her den farlige flørten til Ap kan bli en realitet. Den er farlig fordi den absolutt ikke er en «videreføring av en politikk som er ført tidligere» og ikke i nærheten av hva Aps verdigrunnlag og Ap-lederens tale på landsmøtet i 2015 skulle tilsi. La oss spole litt tilbake i tid, men ikke lenger tilbake enn våren 2015.

Det var noen få måneder før kommunevalget, hvor Arbeiderpartiet gjorde det rimelig godt. Det var april, og det var landsmøte – partiets høyeste myndighet. Her er sitater fra Jonas Gahr Støres vedtatte uttalelse:

«At stadig flere ser på Norge som et mulighetenes land og ønsker å bosette seg her, er noe vi kan være stolte av.» «Arbeiderpartiet vil føre en human, rettferdig og konsekvent flyktning- og asylpolitikk, basert på internasjonale avtaler som Norge har forpliktet seg til å følge.»

Det var et godt landsmøte som varma de sosialdemokratiske hjertene. Det var et landsmøte helt i tråd med det ordet flere og flere har vanskeligheter med å ta i sin munn: Solidaritet. Dette ordet som er vedtatt som én av grunnverdiene i landets største parti: «For Arbeiderpartiet er solidaritet vilje til samhold og uttrykk for ansvarsfølelse overfor andre.»

Vi hadde gang på gang hørt at Arbeiderpartiet stod for en «streng, men rettferdig asylpolitikk». Nå ble ordet «streng» strøket fra landsmøtets talerstol. AUF jubla for å ha fått gjennomslag for en «oppmykning» av asylpolitikken.

Det er i denne sammenheng Giskes uttalelse om regjeringas forslag til «en rekke tiltak for å stramme inn og gjøre det mindre attraktivt å søke asyl i Norge» ikke henger på greip. La oss gjenta hva som ble sagt: «[…] en videreføring av politikken som har vært ført i Norge lenge med en streng og rettferdig asylpolitikk, samt asylforliket i Stortinget før jul.»

For et hvilket som helst Ap-medlem eller Ap-sympatisør ville en «videreføring» for Arbeiderpartiet så klart vært en videreføring av nettopp Arbeiderpartiets politikk og ideologi.

Og «asylforliket» inneholder vide formuleringer hvor Stortinget ber regjeringa se på noen punkter ved asylpolitikken. Hvordan disse vide punktene har blitt tolka og konkretisert, er det selvfølgelig de blåblå som står for. Om tolkningene og konkretiseringene er i stor grad i henhold til de andre partienes ideologi, verdigrunnlag og uttalelser på landsmøter, er det partiene som må ta stilling til.

Nå er asylforslagene på høring, med høringsfrist 9. februar 2016. Allerede samme dag som Giskes uttalelse, var det mange medlemmer og sympatisører på partiets Facebook-side som sa klart fra at de ikke likte denne farlige flørten med de blåblå. Kritikken har heller ikke latt vente på seg fra AUF, NOAS (Norsk Organisasjon for Asylsøkere), jusprofessorer og advokater som jobber med slike spørsmål.

Nå gjelder det å lytte til grasrota. Til de som vil ha en asylpolitikk i tråd med den som Støre snakka så varmt om fra talerstolen på landsmøtet. Til partiets verdigrunnlag. Til ordene «human, rettferdig og konsekvent», men ikke «streng».

Jeg og mange andre ble ikke en del av denne sosialdemokratiske bevegelsen for å gjøre Norge «mindre attraktivt å søke asyl i» i en tid når overlevende fra Syria banker på kongerikets dør. Jeg og mange andre ble ikke en del av denne sosialdemokratiske bevegelsen for å oppfordre til «en gjennomgang av internasjonale konvensjoner, for at disse i bedre grad kan tilpasses vår tids flyktningsituasjon» (fra asylforliket), nettopp i en krisesituasjon når hodet må holdes kaldt og hjertet varmt. Det er som Europarådets generalsekretær (og tidligere Ap-statsminister) sier: «Flyktningkonvensjonen var ikke skapt for en solskinnsdag; den var skapt akkurat for den situasjonen vi har i dag». Det minner meg om rettsstatens prinsipper som vi stod urokkelige ved når det gjaldt som verst under behandlinga av terroristen Anders Behring Breivik.

Ap-politikere på Stortinget og i lokallagene som er enige i at partiet er for lite kritisk til asylforslagene må bruke tida godt fram mot høringsfristen!

Publisert hos Radikal Portal 2. januar 2016