Søk i denne bloggen

fredag, oktober 28, 2016

Fafo-rapporten om fattige tilreisende fra Romania


Bildet fra NRK.no

I innlegget «Monopol på fakta» skriver Jon Helgheim, gruppeleder i Drammen Frp, at Fafo-rapporten «When poverty meets affluence» er «katastrofalt dårlig», og fortsetter: «Windstad [Kirkens Bymisjon] bruker funnene i FAFO-rapporten til å slå fast at tiggere ikke er kriminelle, at det ikke står bakmenn bak og at tiggingen kun handler om fattigdom. Problemet her er bare at metoden FAFO har benyttet for å komme fram til disse konklusjonene var å spørre tiggerne. Jeg er helt sikker på at FAFO også kunne konkludert med at ingen i Hells Angels er kriminelle dersom de hadde spurt medlemmene selv.»

Vi kan absolutt ikke forvente at politikere har god kjennskap til forskningsmetoder. Men vi bør kunne forvente at de kan lese forskningsrapporter, og at de ikke parodierer forskning slik Helgheim gjør med den hensikt å oppnå noe hans parti ideologisk står for.

Det er mye man kan diskutere og ha ulike meninger om. Derimot har vi systematisk kunnskap om visse forhold (også kalt forskning). Det er underlig at redaksjonen i Drammens Tidende ser gjennom fingrene når det gjelder direkte faktafeil i Helgheims innlegg. Det er feil det han skriver om Fafo-rapporten, og som lekmann innenfor forskningsverdenen har han litt for stor tiltro til egen vurderingsevne når han karakteriserer forskningsrapporten som «katastrofalt dårlig».

Noen avisredaksjoner tilbyr leserne en lenke med «rapporter faktafeil», slik at lesere kan påpeke slikt overfor redaksjonen og deretter la dem ev. rette opp i samarbeid med innleggsforfatter. For vi må vel regne med at alle, til og med Frp, ønsker å føre debatten på et visst saklig nivå?

I så måte har Jon-Ivar Windstad i Kirkens Bymisjon dessverre helt rett når han skriver «I denne saken har Helgheim gjentatte ganger uttalt seg om ting han verken har kunnskap om, eller som er basert på de faktiske forhold i byen vår».

Fafo-forskerne har systematisk kartlagt situasjonen til et stort antall fattige tilreisende i de skandinaviske hovedstedene (til sammen 1269 personer). De har brukt ulike metoder, så som Respondent-Driven Sampling (survey-metode for å tilnærme seg et representativt utvalg blant utsatte grupper man ønsker å studere, f.eks. rusmisbrukere eller tiggere), intervjuer og feltarbeid. De har ikke utelukkende intervjua fattige tilreisende, slik Helgheim påstår, men også deres familier, ‘romfolk-eksperter’, skolepersonell, NGO-er (så som Redd Barna) og kommunepersonell. Til sammen er det gjennomført 50 intervjuer. Og gjennom kryssdata og annen tilgjengelig data internasjonalt har forskerne kvalitetssikra funnenes troverdighet.

Det har vært for lite kunnskap om dette feltet. Og lite kunnskap har ført til en overflod av myter og anekdotiske fortellinger. Fafo-rapporten «When poverty meets affluence» er derfor en svært viktig forskningsrapport som systematiserer kunnskap fra de skandinaviske hovedstedene. Vi får innblikk i hvem disse fattige tilreisende er (alder, kjønn, sosio-økonomisk bakgrunn, geografisk og etnisk tilhørighet, boforhold, utdanning, inntekt osv.), bakgrunnen for tigging, hva de tjener på tigging og hva pengene går til, migrasjonsmønster, overnattingsmuligheter, og hvordan de opplever sin tilværelse (migrasjonserfaringer, diskriminering osv.). Rapporten ligger ute på nettet for alle som er interessert; side 138-144 tar for seg de vanligste mytene og hva forskning viser.

Den som ikke vil ta innover seg systematisk kunnskap på feltet må møtes nettopp med systematisk kunnskap fra feltet. Vi må ta fram den kunnskapen vi har for å bekjempe myter og negative fordommer bygd på anekdoter. Og vi må som politikere ta ansvar for å bygge politikken i møte med fattige tilreisende nettopp på slik eksisterende kunnskap.

Derfor er det gledelig at Drammen Ap, KrF, V, MdG, SV, Sp og Bylista er konstruktive bidragsytere ved å basere seg på systematisk kunnskap på feltet, og partiene står nå sammen om å sikre de fattige tilreisende overnatting når de går kalde vinternetter i møte.

Publisert i Drammens Tidende, 27. oktober 2016

Ingen kommentarer: